• Chưa có ai đứng top

Ngọc 90 - Rank Kim Cương V
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,400,000Đ
Rank Kim Cương V
Số Tướng 69
Số Skin 66
Số Vàng 0

Tài khoản #1072

Giá tiền - CARD: 1,400,000đ

Ngọc 90 - Rank Kim Cương V
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,200,000Đ
Rank Kim Cương V
Số Tướng 65
Số Skin 90
Số Vàng 0

Tài khoản #1102

Giá tiền - CARD: 1,200,000đ

Ngọc 82 - Rank Kim Cương V
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 850,000Đ
Rank Kim Cương V
Số Tướng 66
Số Skin 71
Số Vàng 0

Tài khoản #1047

Giá tiền - CARD: 850,000đ

Ngọc 90 - Rank Bạch Kim II
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 750,000Đ
Rank Bạch Kim II
Số Tướng 60
Số Skin 74
Số Vàng 12954

Tài khoản #778

Giá tiền - CARD: 750,000đ

Ngọc 90 - Rank Kim Cương II
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 700,000Đ
Rank Kim Cương II
Số Tướng 60
Số Skin 57
Số Vàng 2592

Tài khoản #770

Giá tiền - CARD: 700,000đ

Ngọc 90 - Rank Tinh Anh V
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 650,000Đ
Rank Tinh Anh V
Số Tướng 60
Số Skin 60
Số Vàng 19930

Tài khoản #332

Giá tiền - CARD: 650,000đ

Ngọc 90 - Rank Kim Cương V
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 650,000Đ
Rank Kim Cương V
Số Tướng 55
Số Skin 53
Số Vàng 0

Tài khoản #1036

Giá tiền - CARD: 650,000đ

Ngọc 90 - Rank Kim Cương V
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 650,000Đ
Rank Kim Cương V
Số Tướng 51
Số Skin 53
Số Vàng 0

Tài khoản #1038

Giá tiền - CARD: 650,000đ

Ngọc 90 - Rank Kim Cương V
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 650,000Đ
Rank Kim Cương V
Số Tướng 59
Số Skin 56
Số Vàng 0

Tài khoản #1062

Giá tiền - CARD: 650,000đ

Ngọc 75 - Rank Kim Cương V
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 650,000Đ
Rank Kim Cương V
Số Tướng 52
Số Skin 59
Số Vàng 0

Tài khoản #1070

Giá tiền - CARD: 650,000đ

Ngọc 90 - Rank Bạch Kim II
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 600,000Đ
Rank Bạch Kim II
Số Tướng 50
Số Skin 52
Số Vàng 7734

Tài khoản #423

Giá tiền - CARD: 600,000đ

Ngọc 90 - Rank Kim Cương IV
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 600,000Đ
Rank Kim Cương IV
Số Tướng 60
Số Skin 59
Số Vàng 6456

Tài khoản #703

Giá tiền - CARD: 600,000đ

Ngọc 90 - Rank Kim Cương III
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 600,000Đ
Rank Kim Cương III
Số Tướng 50
Số Skin 46
Số Vàng 13575

Tài khoản #692

Giá tiền - CARD: 600,000đ

Ngọc 90 - Rank Kim Cương V
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 600,000Đ
Rank Kim Cương V
Số Tướng 43
Số Skin 51
Số Vàng 0

Tài khoản #1028

Giá tiền - CARD: 600,000đ

Ngọc 90 - Rank Tinh Anh V
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 600,000Đ
Rank Tinh Anh V
Số Tướng 54
Số Skin 64
Số Vàng 0

Tài khoản #1033

Giá tiền - CARD: 600,000đ

Ngọc 90 - Rank Kim Cương V
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 600,000Đ
Rank Kim Cương V
Số Tướng 52
Số Skin 46
Số Vàng 0

Tài khoản #1048

Giá tiền - CARD: 600,000đ

Ngọc 90 - Rank Kim Cương IV
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 550,000Đ
Rank Kim Cương IV
Số Tướng 63
Số Skin 46
Số Vàng 3331

Tài khoản #690

Giá tiền - CARD: 550,000đ

Ngọc 90 - Rank Bạch Kim IV
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 550,000Đ
Rank Bạch Kim IV
Số Tướng 60
Số Skin 45
Số Vàng 10817

Tài khoản #708

Giá tiền - CARD: 550,000đ

Ngọc 90 - Rank Kim Cương V
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 550,000Đ
Rank Kim Cương V
Số Tướng 46
Số Skin 61
Số Vàng 12816

Tài khoản #772

Giá tiền - CARD: 550,000đ

Ngọc 90 - Rank Kim Cương IV
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 550,000Đ
Rank Kim Cương IV
Số Tướng 60
Số Skin 43
Số Vàng 934

Tài khoản #847

Giá tiền - CARD: 550,000đ